Mjølnerparken & Hothers Plads

Lokation
Mjølnerparken & Hothers plads / Kbh N
Projekttype
Nybyggeri og renovering
Entrepriseform
Hovedentreprise
Bygherre
Lejerbo
Areal
51.500 m2
Samarbejdspartnere
Moe / Bogl Landskabsarkitekter
Status
Projektering pågår
Mjølnerparken har gennem en årrække været landskendt som et belastet område med tunge sociale problemer og bandekriminalitet. Beboere og naboer oplever området som utrygt, og det er svært at fastholde ressourcestærke beboere. Ser vi på Mjølnerparken i forhold til Ydre Nørrebro generelt, falder det i øjnene, at bebyggelsen er ude af skala med den omgivende by, og at det offentlige gadenet mangler. Som følge heraf er der ingen naturlig færdsel gennem bebyggelsen, der derfor lukker sig om sig selv, hvilket er et typisk træk i udsatte boligområder.
 
Byudvikling på Ydre Nørrebro giver Mjølnerparken en særdeles attraktiv beliggenhed mellem to nye parker og med Metro og S-tog lige ved døren og skaber dermed gode forudsætninger for at den bygningfysiske- og boligsociale helhedsplan kan løfte bebyggelsen, så Mjølnerparken fremover vil indgå som en attraktiv integreret del af Nørrebro.
 
Forbindelsen til Nørrebro styrkes med etablering af nye offentlige gader mellem karreerne og anlæg af en ny grøn cykelsti, som skal forbinde Nørrebro med NV, gennem området. Der etableres en handelsgade, som sammen med daginstitution og det kommende kvarterhus vil give udefrakommende naturlig  anledning til at færdes i området. Karreerne lukkes med infill, så der skabes private  gårdrum, hvor børnene trygt kan lege. Hermed tilpasses bebyggelsens skala til den omgivende by, og der skabes forudsætninger for, at trygheden i området kan forbedres. Der opføres en række nye boligtyper, som suppleret med de eksisterende boliger kan danne grundlag for en mere varieret beboersammensætning, og dermed bedre de boligsociale forhold i området.
Ny infrastruktur og landskab
Det offentlige gadenet trækkes ind igennem Mjølnerparken, så bebyggelsen får en stærk tilknytning og glidende overgang til den omkringliggende by. Det sker ved at ændre det nuværende kantede og underopdelte p-område langs Mimersparken til et sammenhængende gadeforløb med parkering langs karréerne. 
 
Borgmestervangen i syd føres ind langs Mimersparken og nord om karre IV frem til det nye vejkryds ved Tagensvej/Rovsingsgade i Superkilens nordlige ende, og kantes med en nyplantet trærække langs hele vejforløbet.
De nuværende brandveje mellem karréerne ændres til boliggader med fortove, kantzone, vejbane, parkering og små grupper af træer. 
 
Det eksisterende fælleshus nedrives, hvorved Mjølnerparken åbnes mod Superkilen, og gående og cyklende trafik kan ledes gennem Mjølnerparken til Mimerparken via en ny dobbeltrettet cykelsti og fortov mellem karré III og IV.
Handelsgaden

Dagligvarer og handelsliv 

I den nye handelsgade etableres 15 små og mellemstore erhvervslokaler, som kan bruges til detailhandel, café ol., samt en dagligvarebutik på 1000 m². 

Dagligvarebutikken placeres ved det nye bydelstorv mod Mimersparken, med indgang fra torvet, hvor der bliver mulighed for udstilling af tilbudsvarer mv. I butikslokale og lager sænkes gulvet, så butikken får niveaufri adgang og højt til loftet. Der bygges desuden til mod gården. I de mindre butikker sænkes det eksisterende betondæk over kælderen i en del af lokalet, så det bliver højloftet og bedre egnet til butiksformål, og der etableres nye større udstillingsvinduer mod gaden.

De nye infill-boliger

Fællesskab & variation

Et vigtigt hovedgreb i helhedsplanen er etableringen af offentligt tilgængelige gader og private aflukkede gårdrum, som opstrammer bebyggelsens karréstruktur og dermed medvirker til at styrke beboernes tilknytning til egen gård. Det arkitektoniske udtryk og materialevalg på de enkelte infill-bygningerne varieres for hver karré, så de nye bygninger og porte får funktion som identitetsmarkør for den enkelte karré. Materialevalget modsvares af derfor af materialevalg i øvrige nye porte til samme gård. 
 
Infill husenes fælles hovedgreb, der bedst kan beskrives som en stabling og forskydning af volumener, er valgt ud fra et ønske om at fastholde en samlet fortælling på tværs af Mjølnerparken. De individuelle variationer består af placering -og størrelse, af vinduer og franske altaner samt farver og teksturer. Dette giver tilsammen stor variation husene imellem og dermed også klare, selvstændige udtryk og identiteter.
 
Karre I
Der opføres 20 nye ungdomsboliger fordelt på 15 et-rums og 5 to-rums boliger.
 
Karre II
Der opføres 11 nye ungdomsboliger fordelt på 4 etrums og 7 torums boliger. 
 
Karre III
Der opføres 14 nye ungdomsboliger fordelt på 3 etrums og 11 torums boliger. 
 
Karre IV
Der opføres 21 nye ungdomsboliger, der alle er 1-rums boliger.
Det nye taglandskab og tagboligerne

Opførelsen af nye tagboliger og den deraf følgende ændring af taglandskabet er et af de mest synlige elementer i transformationen af Mjølnerparken. Ændringen sker på baggrund af udlejningsproblemer med de eksisterende taglejligheder, der opleves som utidssvarende og mørke, og som derfor gennem tiden har medført stor udskiftning af beboere med heraf følgende økonomiske konsekvenser for afdelingen. 

De nye tagboliger opføres primært som større 4-5 rums familieboliger, der kombineret med de eksterende boligetyper, skaber et mere varieret boligudbud, som kan skabe grundlag for en bredere beboersammensætning.